top of page

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Bed & Breakfast ‘Gewoon Leuk’ te Heino

November 2021 — laatste revisie d.d. 5 januari 2024

 

Wij heten u van harte welkom bij Bed and Breakfast Gewoon Leuk en wij verzoeken u kennis te nemen van onze Algemene Voorwaarden & Huishoudelijk Reglement
 

1. Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Bed & Breakfast ‘Gewoon Leuk’, adres Zwolseweg 14, 8141 EZ te Heino.

 • Onder Bed & Breakfast ‘Gewoon Leuk’ wordt ook verstaan ‘(de) accommodatie’ en / of de ‘B&B’

 • Waar u in deze voorwaarden leest ‘gast(en)’ kunt u ook lezen ‘huurder(s)’ of ‘gebruiker(s)’

 • Eigenaars / beheerders van B&B ‘Gewoon leuk’ zijn Erik en Sanne Schoenmakers. De eigenaren / beheerders kunnen zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder(s)” leest kunt u ook “eigena(a)r(en) lezen

 • Na verzending van de reserveringsbevestiging worden de Algemene Voorwaarden van kracht (zie punt 4)

 • Gasten van Bed & Breakfast ‘Gewoon Leuk’ dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement dat hen bij reservering wordt verstrekt en dat tevens ter inzage ligt in de accommodatie Algemene Voorwaarden en Huishoudelijk Reglement zijn tevens in te zien op de website www.bbgewoonleuk.nl

 • Bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en / of het Huishoudelijk Reglement, of bij ongepast gedrag, kunnen de eigenaar(s) / beheerder(s) gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast ‘Gewoon Leuk’ ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten

 • Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden / Huishoudelijk Reglement kosteloos verstrekt
   

2. Bed & Breakfast ‘Gewoon Leuk’

 • De accommodatie is beschreven op de website www.bbgewoonleuk.nl.

 • Deze website is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s, en de actuele situatie van Bed & Breakfast ‘Gewoon Leuk’  ten tijde van het bezoek door de gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen

 • Huisdieren zijn niet toegestaan in verband met mogelijke allergie van gasten die na u van de kamers gebruik maken

 • De accommodatie is minder geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking. Neem contact met ons op als u vragen heeft over de reden van deze mindere geschiktheid
   

3. Tarieven

 • De actuele kamerprijzen staan beschreven op www.bbgewoonleuk.nl

 • De tarieven van Bed & Breakfast ‘Gewoon Leuk’ zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en kennelijke fouten

 • Kamerprijzen zijn inclusief ontbijt, gas, water, elektriciteit, verwarming en BTW

 • Toeristenbelasting (€1,50 per persoon / per nacht) wordt extra in rekening gebracht

 • De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en/of reisverzekering en/of andere kosten

 • Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.bbgewoonleuk.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Bed & Breakfast ‘Gewoon Leuk’ is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden

 • Op de bevestiging van uw reservering staat het daarbij behorende definitieve tarief dat geldig was op de datum van bevestiging

 • Bij zakelijke reservering zal de genoemde kamerprijs exclusief BTW worden gehanteerd

 • In mondeling overleg kan worden afgeweken van de genoemde prijzen op de website
   

4. Reservering en bevestiging

 • De reservering van een kamer Bed & Breakfast ‘Gewoon Leuk’ kan mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden

 • Daarnaast kan gereserveerd worden via

 • Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht

 • Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben

 • De persoon die bij ons heeft geregistreerd is de hoofdgast en dient minimaal 21 jaar of ouder te zijn

 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast ‘Gewoon Leuk’ een definitieve bevestiging per e-mail. Op dat moment worden de Algemene Voorwaarden van kracht

 • Zonder uw contactgegevens is het onmogelijk een definitieve bevestiging te verstrekken

 • Na bevestiging van uw reservering is deze definitief voor beide partijen
   

5. Betaling

 • Indien u de totale verblijfskosten niet in een keer, of d.m.v. voorschotbetaling over heeft gemaakt dient u het openstaande bedrag bij aankomst te voldoen. Dit kan contant of per betaalverzoek. De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken

 • De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL85 INGB 0007 8719 80  t.n.v. Gewoon Leuk in Heino onder vermelding van het factuur/ – reserveringsnummer

 • Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw rekening ter plaatse en kunt u uw betaling ook contant voldoen`

 • Zakelijke gasten ontvangen altijd een factuur. Ook particuliere gasten kunnen hier om vragen

 • Zakelijke betalingen dienen binnen 14 dagen overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van de eigenaar (NL85 INGB 0007 8719 80  t.n.v. Gewoon Leuk in Heino). Op verzoek wordt hiervoor een factuur verstrekt

 • Bed & Breakfast ‘Gewoon Leuk’ kan geen betaling via credit card of bankPIN accepteren
   

6. Annulering / No-Show (zonder annulering niet komen)

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om gebruik te maken van de gereserveerde kamer(s), dient u dit zo spoedig mogelijk bij de eigenaar(s) te melden zodat wij de vrijgevallen kamers zo snel mogelijk aan anderen kunnen aanbieden

 • Bij annulering betaalt / betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder:

  • Annulering tot twee weken voor de geboekte datum / ingangsdatum is kosteloos

  • bij annulering tussen 14 en 8 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs

  • bij annulering tussen 7 en 2 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 75% van de overeengekomen prijs

  • bij annulering tussen 2 en 0 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 100% van de overeengekomen prijs

  • No-Show: indien u zonder annulering op de geboekte datum / data niet aanwezig bent wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht

 • Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per email of per post) te worden doorgegeven aan Bed & Breakfast ‘Gewoon Leuk’

 • Verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van de eigenaar (NL85 INGB 0007 8719 80  t.n.v. Gewoon Leuk in Heino). Op verzoek wordt hiervoor een factuur verstrekt
   

7. Aankomst en vertrek

 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar

 • Ter legimitatie zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen

 • De hoofdgast ontvangt een sleutel van B&B ‘Gewoon Leuk’ die bij vertrek dient te worden ingeleverd

 • Op de dag van aankomst is de kamer vanaf 15:00 uur beschikbaar

 • Op de dag van vertrek dient u uw gereserveerde kamer uiterlijk om 11:00 uur te verlaten

 • Alleen in overleg met de eigenaar / beheerder kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden

 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats
   

8. Ontbijt

 • Het ontbijt is inbegrepen in de verblijfskosten. Wanneer u geen gebruik maakt van het ontbijt kunnen wij geen korting berekenen of kosten in mindering brengen

 • Wanneer u dieetwensen heeft, geef dit dan uiterlijk een dag voor aankomst aan

 • Door de weeks serveren wij het ontbijt tussen 07.30 uur en 08.30 uur. Mocht u willen uitslapen dat is dat geen probleem. Wij zorgen ervoor dat het ontbijt voor u klaarstaat in de aangrenzende patio.

 • In het weekend serveren wij het ontbijt tussen 8:00 uur en 11:00 uur. Als u vroeger wilt ontbijten kan dat alleen in overleg met de eigenaar(s)
   

9. Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen. Dit geldt niet alleen in de accommodatie zelf, maar ook voor het terras en de tuin: hou alstublieft rekening met onze buren 

 • Radio’s, televisies, en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken aan anderen

 • Mogelijke bezoekers van gasten mogen niet zonder toestemming van de eigenaar(s) / beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie. Deze bezoekers mogen ook geen gebruik maken van terras, serre en parkeerplaatsen, tenzij met in overleg en met goedkeuring van de eigenaar(s) / beheerder(s)
   

10. Veiligheid en milieu

 • Gasten dienen instructies van de eigenaars / beheerder op te volgen

 • Voertuigen dienen te worden geparkeerd in de daartoe aangewezen parkeerplaatsen

 • De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en op tijd te worden verlaten

 • Waar u de E.H.B.O. doos en blusmiddelen kunt vinden wordt bij uw aankomst is aangegeven 

 • Aanwezigheid van verdachte personen / activiteiten onmiddellijk melden bij de eigenaar(s) / beheerder

 • Roken, wierrook en open vuur zijn niet toegestaan vanwege de brandveiligheid

 • De slaapkamer is geschikt voor overnachting van maximaal twee personen

 • De kamer is niet geschikt voor kleine kinderen. 

 • De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf

 • De sleutel is verkrijgbaar bij de eigenaar(s) / beheerder(s)
   

11. Aansprakelijkheid

 • De eigenaren gaan er van uit dat huurders beschikken over de wettelijk verplichte verzekering tegen schade toegebracht aan derden (WA)

 • De eigenaar(s) / beheerders(s) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in onze accommodatie, en kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten

 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast ‘Gewoon Leuk’ zijn voor rekening van de gasten

 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld aan de eigenaar(s) / beheerder(s) en te worden vergoed

 • Bij verlies van sleutels van Bed & Breakfast ‘Gewoon Leuk’ worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht

 • Bed & Breakfast ‘Gewoon Leuk’ is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B

 

12. Klachten, meningsverschillen

 • De gast is steeds gerechtigd eventuele hinder middels een klacht aan de eigenaar(s) / beheerder(s) voor te leggen. Deze zullen een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed behandelen, op zo’n manier dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld

 • De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen

 • Bij iedere afwijking die niet is opgenomen in de Algemene Voorwaarden beslist de eigenaar
   

13. Overmacht

 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, zijn de eigenaar(s) / beheerder(s) gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast(en) aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden

 • Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de eigenaar(s) / beheerder(s) kan worden gevergd
   

14. Privacy

 • De verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens zullen door de eigenaar(s) / beheerder(s) vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden ter beschikking worden gesteld
   

15. Slotbepaling

 • Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet-Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden

 • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen

 • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald
   

Heeft u vragen over de Algemene Voorwaarden en/of het Huishoudelijk Reglement, neem dan contact met ons op. Ook suggesties zijn meer dan welkom.

Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in Bed & Breakfast ‘Gewoon Leuk’!

Klik op het pictogram om de algemene voorwaarden als PDF te downloaden: 

bottom of page